top of page

         หน้าแรก  >  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทย

ประวัติ ลำดับ ความเป็นมาของมาตรฐานสินค้าข้าวไทย

หนังสือการ์ตูน

เรื่อง ความรู้พื้นฐานมาตรฐานข้าวไทย

     สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวได้จัดทำหนังสือความรู้พื้นฐาน เรื่อง มาตรฐานข้าวไทยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อธิบายมาตรฐานข้าวให้งา่ยต่อการเข้าใจและเสริมความรู้เรื่องข้าวไว้ด้วย

เกณฑ์การพิจารณาว่า เป็นข้าวเต็มเมล็ด ต้นข้าว หรือข้าวหัก

ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ จำมีความยาวของเมล็ดไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นข้าวพันธุ์เมล็ดสั้นหรือพันธุ์เมล็ดยาว

มาตรฐานการขัดสี

กระบวนการสีข้าว กับการขัดสีเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ และระดับการสีข้าวแบ่งได้อย่างไร 

แบ่งข้าวออกเป็น 4 ประเภท

ทำไมจึงเรียกว่าข้าวตามตัวอย่าง และมีวิธีการสังเกตอย่างไร ติดตามได้เลยจ้า

ข้าวหอมมะลิไทย

ทำไมจึงเรียกว่าข้าวตามตัวอย่าง และมีวิธีการสังเกตอย่างไร ติดตามได้เลยจ้า

1 / 1

Please reload

Analysis

การวิเคราะห์ข้าวทางกายภาพ 

และทางเคมีของ

สนง.คณะกรรมการตรวจข้าว

  การทดสอบความเก่า-ใหม่ของข้าว จะใช้อินดิเคเตอร์ในการวัดปริมาณกรดในตัวอย่างข้าว โดยสีของสารละลายจะเปลี่ยนไปตามค่า pH เนื่องจากข้าวที่เก็บเป็นเวลานานจะมีค่า pH ลดต่ำลง หรือ มีความเป็นกรดมากขึ้น

Please reload

การทดสอบข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการย้อมสีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบการปลอมปนของข้าวชนิดอื่นในข้าวหอมมะลินอกเหนือจาก การตรวจสอบค่าอะมิโลส และการสลายเมล็ดข้าวในด่าง และยังสามารถแยกระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าวไม่สามารถแยกได้โดยวิธีการสลายเมล็ดข้าวในด่าง

Please reload

bottom of page