top of page

         หน้าแรก  >  ความรู้เรื่องมาตรฐานช้าวไทย > การตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มใน้ำเดือด

การตรวจสอบ

เมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ำเดือด

เป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างง่ายๆ

เพื่อเป็นแนวทางในการบ่งชี้เท่านั้น

ขั้นตอนการทดสอบ

ผลการทดสอบ

* ข้าวเมล็ดใดยังเป็นไต โดยมีลักษณะเป็นจุดขาวขุ่นของแป้งดิบปรากฏภายในเมล็ด

แสดงว่าเป็นข้าวที่ยังไม่สุกสมบูรณ์ให้ถือว่าเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทย

ลักษณะเมล็ดข้าวที่มีไต
ลักษณะเมล็ดข้าวที่ไมมีไต
bottom of page