S E R V I C E

การตรวจสอบคุณภาพข้าวส่งออก

การวิเคราะห์คุณภาพข้าวทางกายภาพ

การออกหนังสือรับรอง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนส่งออกข้าว

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm