top of page

วิธีทดสอบหาปริมาณข้าวพันธุ์อื่น

ที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยปน

การหาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง

  1. เครื่องมือ

    1. เครื่องชั่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.0001 กรัม

    2. ขวดแก้วปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

    3. จานพลาสติกใสพร้อมฝาปิด (petri dish) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5 เซนติเมตร

    4. บีกเกอร์แก้ว (beaker) ขนาด 1- 2 ลิตร

 

2. สารเคมี

2.1 โปตัสเซียมไฮดอกไซด์ (KOH) 87%

 

3.การเตรียมสารละลายโปตัสเซียมไฮดอกไซด์ เข้มข้น 1.7%

          3.1 เตรียม Working solution โดยตรง ชั่งโปตัสเซียมไฮดอกไซด์ 19.54 กรัม ละลายในน้ำกลั่นมี่ผ่านการต้มให้เดือดแล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็นเติมน้ำกลั่นเพื่อปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตร

4.วิธีวิเคราะห์

41 สุ่มเมล็ดข้าวขาวมา 100 เมล็ด แบ่งใส่ในจานพลาสติกใส จำนวน 4 จาน ๆ ละ 25 เมล็ด แล้ววางบนพื้นราบสีดำ

4.2 เติมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ลงในจากพลาสติก 4.1 ประมาณจานละ 100 มิลลิลิตร ให้เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจมอยู่ในสารละลายและให้แต่ละเมล็ดอยู่ห่างกันพอสมควร แล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้อยู่กับที่ที่อุณหภูมิห้อง 30

         หน้าแรก  >  ความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวไทย > การทดสอบหาปริมาณข้าวพันธ์อื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยปนโดยการสลายเมล็ดข้าวในด่าง

ระดับของการสลายของเมล็ดข้าวในด่างแต่ละเมล็ด

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 1

ลักษณะเมล็ดข้าวไม่เปลี่ยนแปลงเลย

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 2

เมล็ดข้าวพองตัว

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 3

เมล็ดข้าวพองตัวและมีแป้งกระจายออกมาจากบางส่วนของเมล็ดข้าว

Please reload

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 4

เมล็ดข้าวพองตัวและมีแป้งกระจายออกมารอบเมล็ดข้าวเป็นบริเวรกว้าง

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 5

ผิวของเมล็ดข้าวปริทางขวางหรือทางยาวและมีแป้งกระจายออกมารอบเมล็ดเป็นบริเวรกว้าง

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 6

เมล็ดข้าวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ด มีลักษณะเป็นเมือกขุ่นขาว

Please reload

P1030610.JPG

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 7

เมล็ดข้าวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ดและมีลักษณะเป็นแป้งเปียกใส

bottom of page