วิธีทดสอบหาปริมาณข้าวพันธุ์อื่น

ที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยปน

การหาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง

  1. เครื่องมือ

    1. เครื่องชั่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.0001 กรัม

    2. ขวดแก้วปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

    3. จานพลาสติกใสพร้อมฝาปิด (petri dish) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5 เซนติเมตร

    4. บีกเกอร์แก้ว (beaker) ขนาด 1- 2 ลิตร

 

2. สารเคมี

2.1 โปตัสเซียมไฮดอกไซด์ (KOH) 87%

 

3.การเตรียมสารละลายโปตัสเซียมไฮดอกไซด์ เข้มข้น 1.7%

          3.1 เตรียม Working solution โดยตรง ชั่งโปตัสเซียมไฮดอกไซด์ 19.54 กรัม ละลายในน้ำกลั่นมี่ผ่านการต้มให้เดือดแล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็นเติมน้ำกลั่นเพื่อปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตร

4.วิธีวิเคราะห์

41 สุ่มเมล็ดข้าวขาวมา 100 เมล็ด แบ่งใส่ในจานพลาสติกใส จำนวน 4 จาน ๆ ละ 25 เมล็ด แล้ววางบนพื้นราบสีดำ

4.2 เติมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ลงในจากพลาสติก 4.1 ประมาณจานละ 100 มิลลิลิตร ให้เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจมอยู่ในสารละลายและให้แต่ละเมล็ดอยู่ห่างกันพอสมควร แล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้อยู่กับที่ที่อุณหภูมิห้อง 30

         หน้าแรก  >  ความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวไทย > การทดสอบหาปริมาณข้าวพันธ์อื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยปนโดยการสลายเมล็ดข้าวในด่าง

ระดับของการสลายของเมล็ดข้าวในด่างแต่ละเมล็ด

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 1

ลักษณะเมล็ดข้าวไม่เปลี่ยนแปลงเลย

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 2

เมล็ดข้าวพองตัว

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 3

เมล็ดข้าวพองตัวและมีแป้งกระจายออกมาจากบางส่วนของเมล็ดข้าว

Please reload

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 4

เมล็ดข้าวพองตัวและมีแป้งกระจายออกมารอบเมล็ดข้าวเป็นบริเวรกว้าง

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 5

ผิวของเมล็ดข้าวปริทางขวางหรือทางยาวและมีแป้งกระจายออกมารอบเมล็ดเป็นบริเวรกว้าง

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 6

เมล็ดข้าวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ด มีลักษณะเป็นเมือกขุ่นขาว

Please reload

P1030610.JPG

การสลายของเมล็ดข้าวระดับ 7

เมล็ดข้าวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ดและมีลักษณะเป็นแป้งเปียกใส