หน้าแรก  >  สถิติการส่งข้าวออกไปนอกราชณาจักรโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

 

เดือนตุลาคม 2563

*หมายเหตุ* สถิติปริมาณข้าวส่งออกไปต่างประเทศนี้ เป็นปริมาณที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

images.png

เดือนมกราคม 2564

images.png

เดือนธันวาคม 2563

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2563

images.png

เดือนตุลาคม 2563

images.png

เดือนกันยายน 2563

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

images.png

เดือนมกราคม 2564

images.png

เดือนธันวาคม 2563

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2563

images.png

เดือนตุลาคม 2563

images.png

เดือนกันยายน 2563

รายปี พ.ศ.2563

รายปี พ.ศ. 2562

เดือนธันวาคม 2563

รายปี พ.ศ.2560

รายปี พ.ศ.2559

รายปี พ.ศ.2559

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามชนิดข้าว

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

ส่งออกรายปี

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

OPENING HOURS

Mon - Fri : 8.30 am - 4.00 pm