หน้าแรก  >  สถิติการส่งข้าวออกไปนอกราชณาจักรโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

 

เดือนพฤษภาคม 2564

 *หมายเหตุ* สถิติปริมาณข้าวส่งออกไปต่างประเทศนี้ เป็นปริมาณที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น  

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามชนิดข้าว

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

ส่งออกรายปี

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

images.png

เดือนพฤษภาคม 2564

images.png

เดือนเมษายน 2564

images.png

เดือนมีนาคม 2564

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

images.png

เดือนมกราคม 2564

images.png

เดือนธันวาคม 2563

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2563

images.png

เดือนตุลาคม 2563

images.png

เดือนกันยายน 2563

images.png

เดือนพฤษภาคม 2564

images.png

เดือนเมษายน 2564

images.png

เดือนมีนาคม 2564

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

images.png

เดือนมกราคม 2564

images.png

เดือนธันวาคม 2563

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2563

images.png

เดือนตุลาคม 2563

images.png

เดือนกันยายน 2563

images.png

เดือนเมษายน 2564

images.png

รายปี 2564

images.png

รายปี 2564

images.png

รายปี 2563

images.png

รายปี พ.ศ. 2562

images.png

รายปี พ.ศ.2561

images.png

รายปี พ.ศ.2560

images.png

รายปี พ.ศ.2559

images.png

รายปี พ.ศ.2559