top of page

         หน้าแรก  > บริการ > วิเคราะห์คุณภาพข้าวทางกายภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Health Certificate

ออกหนังสือรับรอง

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ให้บริการออกหนังสือรับรองสำหรับการส่งออกข้าวตามที่ผู้ส่งออกร้องขออยู่แล้วนั้น เพื่อให้การออกหนังสือรับรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การขอหนังสือรับรอง สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศไว้ ดังนี้

 

 1.ประเภทหนังสือรับรองที่ออกให้

         1.1 หนังสือรับรองคุณภาพและน้ำหนักข้าว (Quality & Weight Certificate)

         1.2 หนังสือรับรองสุขอนามัยข้าว (Health Certificate) (เป็นหนังสือรับรองคุณภาพข้าวที่ส่งออกว่า เป็นข้าวที่เหมาะสำหรับการบริโภค)

         1.3 หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

         1.4 หนังสือรับรองปีการเพาะปลูกข้าว (Crop year Certificate)

         1.5 หนังสือรับรองอื่นๆ ตามประเพณีการค้าข้าว ตามที่ผู้ซื้อหรือประเทศผู้นำเข้าระบุ เช่น Manufacturer and free sales certificate

2.การยื่นคำขอหนังสือรับรอง

         เพื่อความสะดวกต่อการขอหนังสือรับรอง ให้ใช้แบบคำขอตามที่สำนักงานได้กำหนดไว้ โดยจะขอเพิ่มเติมข้อความ  หรือจะระบุข้อความที่ต้องการให้เพิ่มเติมในหนังสือรับรองก็ได้ เช่น เลขที่ L/C

 

3.เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขอ

         3.1 การขอหนังสือรับรองทุกประเภทให้ยื่นเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

              (1) สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)

              (2) สำเนาเอกสารแสดงการรับบรรทุก (Mate Receipts) หรือ สำเนาใบตราส่งสินค้า   (Bill of Lading)

              (3) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น

         3.2 ในกรณีขอหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ให้แนบสำเนาเอกสารใบรับรองการรมยาของส่วนราชการ หรือของบริษัทผู้ตรวจสอบด้วย

         3.3  ในกรณีขอหนังสือรับรองปีการเพาะปลูกข้าว (Crop year Certificate)  ให้แนบเอกสารผลการตรวจสอบและส่งตัวอย่างข้าวที่ระบุปีการเพาะปลูกของบริษัทผู้ตรวจสอบ ประกอบคำขอด้วย

4. ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่งออกหรือผู้ที่ประสงค์ขอหนังสือรับรอง หรือผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ลงชื่อในคำขอ และให้รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วย

        ค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองให้เป็นไปตามบัญชีตามท้ายประกาศนี้

     

อัตราค่าธรรมเนียม

ในการขอหนังสือรับรองแนบท้ายประกาศ สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การออกหนังสือรับรอง

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. หนังสือรับรองคุณภาพและน้ำหนักข้าว (Quality & Weight Certificate) ไม่เรียกเก็บ เนื่องจากได้เรียกเก็บจากค่าธรรมเนียม การตรวจสอบแล้ว

2. หนังสือรับรองสุขอนามัยข้าว (Health Certificate) ฉบับละ 300 บาท

3. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ฉบับละ 300 บาท

4. หนังสือรับรองปีการเพาะปลูกข้าว (Certificate of Crop Year) ตันละ 5 บาท

5. หนังสือรับรองอื่นๆ ตามประเพณีการค้าข้าว ตามที่ผู้ซื้อหรือประเทศผู้นำเข้าระบุ ฉบับละ 300 บาท

 

(หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

bottom of page