top of page

         หน้าแรก  > บริการ > วิเคราะห์คุณภาพข้าวทางกายภาพ

บริการ

การทดสอบความเก่า-ใหม่ของข้าว

การตรวจสอบข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการย้อมสี

การตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ำเดือด

การตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ำเดือด

การวิเคราะห์คุณภาพข้าวทางกายภาพ

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพข้าวทางกายภาพตามที่บริษัทได้ร้องขอนั้น เพื่อให้การออกผลวิเคราะห์คุณภาพข้าวทางกายภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การออกผลวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศไว้ดังนี้

 1.ประเภทของการออกผลการวิเคราะห์คุณภาพข้าวทางกายภาพ

         1.1 ออกใบรายงานผลการวิเคราะห์เป็นภาษาไทย

         1.2 ออกใบรายงานผลการวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษ

2.การยื่นขอตรวจคุณภาพข้าว

          เพื่อความสะดวกต่อการขอตรวจคุณภาพข้าวทางกายภาพ ให้ใช้แบบคำขอตามที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ โดยใช้หัวกระดาษของบริษัทเป็นสำคัญ

 

3.การส่งตัวอย่างข้าวเพื่อตรวจวิเคราะห์

         เพื่อให้การวิเคราะห์คุณภาพข้าวมีความถูกต้อง ตัวอย่างข้าวที่นำมาตรวจวิเคราะห์ควรมีปริมาณน้ำหนักอย่างน้อย ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม และระบุจำนวนตัวอย่างข้าวที่ส่งตรวจ

4. ให้ผู้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้าวทางกายภาพหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงชื่อในคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

5. อัตราค่าบริการ

        ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามบัญชีตามท้ายประกาศนี้

    

อัตราค่าธรรมเนียม

  ---------------------------------------------------

 ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวทางกายภาพ

    ตัวอย่างละ 300 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าตรวจวิเคราะห์ หาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง,

การย้อมสีด้วยสารละลายไอโอดีน และการทดสอบหาปริมาณอมิโลส

ตัวอย่างละ 1,500 บาท   (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

bottom of page