หน้าแรก  > บริการ > ตรวจสอบคุณภาพข้าว

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

บริการ

การตรวจสอบคุณภาพข้าวส่งออก

            สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ส่งออกตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ตามประกาศกระทรวงเศรษฐการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2500 และในปัจจุบันได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิช์ว่าด้วย การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 15 เมษายน 2534 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับ17) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 เพื่อให้การจัดส่งพนักงานตรวจข้าวออกไปควบคุมดูแลและตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ส่งออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานของผู้ส่งออกสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงกำหนดขั้นตอนในการขอให้ตรวจข้าวดังต่อไปนี้

 1.สิ่งที่ผู้ส่งออกหรือผู้แทนจะต้องดำเนินการก่อนการขอให้ตรวจสอบคุณภาพข้าว

         1.1 ตรวจสอบคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องมีใบอนุญาต (แบบ อ.2) ของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดต่างๆ ในใบอนุญาตจะต้องระบุชนิดข้าว การบรรจุ น้ำหนักสุทธิ อัตราแลกเปลี่ยนราคาต่อหน่วยให้ครบถ้วนถูกต้อง

      1.2 ตรวจสอบคุณภาพส่งออกตามตัวอย่าง ผู้ส่งออกจะต้องนำตัวอย่างข้าวที่จะส่งออกจำนวน 1.5 กิโลกรัม ไปยื่นที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เพื่อขอความเห็นชอบก่อนส่งออกข้าวตามตัวอย่าง

2.การแจ้งให้ตรวจสอบข้าว (การแจ้งงาน)

         2.1 ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในหนังสือขอให้ตรวจสอบข้าวของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว (ใบแจ้งงาน)
         2.2 ส่งหนังสือขอให้ตรวจข้าว (ใบแจ้งงาน) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและชัดเจนก่อนวันทำการบรรทุก (Loading) 1 วัน
   
      มาที่     FAX      :   02-233 3418
                 Email    :   riceinspection@gmail.com
                 Line ID  :   riceinspection1

       วันและเวลาในการยื่นหนังสือขอให้ตรวจข้าว ดังนี้
        วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
        วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. – 15.00 น.
        วันอาทิตย์ หยุด 1 วัน

        เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขอ
        3.1.สำเนาใบอนุญาต (แบบ อ.2)
        3.2.แผนที่โกดัง/โรงสี ที่ทำการบรรทุกข้าว (ถ้ามี)

     

        อัตราค่าบริการ

ดาวน์โหลดเอกสาร