หน้าแรก  > บริการ > ตรวจสอบคุณภาพข้าว

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

บริการ

การตรวจสอบคุณภาพข้าวส่งออก

            สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ส่งออกตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ตามประกาศกระทรวงเศรษฐการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2500 และในปัจจุบันได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิช์ว่าด้วย การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 15 เมษายน 2534 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับ17) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 เพื่อให้การจัดส่งพนักงานตรวจข้าวออกไปควบคุมดูแลและตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ส่งออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานของผู้ส่งออกสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงกำหนดขั้นตอนในการขอให้ตรวจข้าวดังต่อไปนี้

 1.สิ่งที่ผู้ส่งออกหรือผู้แทนจะต้องดำเนินการก่อนการขอให้ตรวจสอบคุณภาพข้าว

         1.1 ตรวจสอบคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องมีใบอนุญาต (แบบ อ.2) ของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดต่างๆ ในใบอนุญาตจะต้องระบุชนิดข้าว การบรรจุ น้ำหนักสุทธิ อัตราแลกเปลี่ยนราคาต่อหน่วยให้ครบถ้วนถูกต้อง

      1.2 ตรวจสอบคุณภาพส่งออกตามตัวอย่าง ผู้ส่งออกจะต้องนำตัวอย่างข้าวที่จะส่งออกจำนวน 1.5 กิโลกรัม ไปยื่นที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เพื่อขอความเห็นชอบก่อนส่งออกข้าวตามตัวอย่าง

2.การแจ้งให้ตรวจสอบข้าว (การแจ้งงาน)

         2.1 ผู้ส่งออกหรือตัวแทนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในหนังสือขอให้ตรวจสอบข้าวของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว (ใบแจ้งงาน)
        2.2 ส่งหนังสือขอให้ตรวจข้าว (ใบแจ้งงาน) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและชัดเจนก่อนวันทำการบรรทุก (Loading) 1 วัน
 
      มาที่     FAX      :   02-233 3418
                Email    :   riceinspection@gmail.com
                Line ID  :   riceinspection1

       วันและเวลาในการยื่นหนังสือขอให้ตรวจข้าว ดังนี้
       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
       วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. – 15.00 น.
       วันอาทิตย์ หยุด 1 วัน

        เอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขอ
       3.1.สำเนาใบอนุญาต (แบบ อ.2)
       3.2.แผนที่โกดัง/โรงสี ที่ทำการบรรทุกข้าว (ถ้ามี)

     

        อัตราค่าบริการ