top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > อบรมให้ความรู้การตรวจข้าวกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อบรมให้ความรู้การตรวจข้าวกับกลุ่มบริการสินเชื่อการคลังสินค้า

และพิธีการสินเชื่อรายใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

bottom of page