top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > อบรมให้ความรู้การตรวจข้าวกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อบรมให้ความรู้การตรวจข้าวกับกลุ่มบริการสินเชื่อการคลังสินค้า

และพิธีการสินเชื่อรายใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

20161107_092200
20161107_092200
press to zoom
20161107_132214
20161107_132214
press to zoom
20161107_125457
20161107_125457
press to zoom
20161107_130302
20161107_130302
press to zoom
20161107_143609
20161107_143609
press to zoom
20161107_130159
20161107_130159
press to zoom
20161107_130117
20161107_130117
press to zoom
20161107_131020
20161107_131020
press to zoom
20161107_143553
20161107_143553
press to zoom
20161017_133644
20161017_133644
press to zoom
20161107_140447
20161107_140447
press to zoom
20161107_140433
20161107_140433
press to zoom
20161107_134344
20161107_134344
press to zoom
20161107_132519
20161107_132519
press to zoom
20161107_132334
20161107_132334
press to zoom
20161107_131128
20161107_131128
press to zoom
20161017_134535
20161017_134535
press to zoom
20161017_133654
20161017_133654
press to zoom
20161107_153512
20161107_153512
press to zoom
20161107_153534
20161107_153534
press to zoom
20161107_154120
20161107_154120
press to zoom
20161107_152816
20161107_152816
press to zoom
bottom of page