หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > อบรมให้ความรู้ "หลักสูตรการคัดแยกคุณภาพสินค้าข้าวไทยโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ"

อบรมให้ความรู้ "หลักสูตรการคัดแยกคุณภาพสินค้าข้าวไทยโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ"

นักศึกษาสถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

Image_8a26579
Image_516378a
Image_f0dc942
Image_d02d33f
Image_dfc98fd
Image_a4b066e
Image_6965928
Image_ca2b275
Image_92a67a8
Image_2915e4a
Image_9a4cc04
Image_9d7e05e
Image_71430eb
Image_2f7e143
Image_577c71a
Image_a43402f
1/2