top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > อบรมให้ความรู้ "หลักสูตรการคัดแยกคุณภาพสินค้าข้าวไทยโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ"

อบรมให้ความรู้ "หลักสูตรการคัดแยกคุณภาพสินค้าข้าวไทยโดยใช้ลักษณะทางกายภาพ"

นักศึกษาสถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

bottom of page