top of page

ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ เรื่อง ข้าวพันธุ์ กข.43

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ 

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

bottom of page