top of page

         หน้าแรก  > สถิติ >สถิติการส่งข้าวไปต่างประเทศ ปี พ.ศ.2564

รายงานข้าวที่ส่งออก
ไปต่างประเทศประจำวัน

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน ธันวาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน พฤศจิกายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน ตุลาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน กันยายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน สิงหาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน กรกฏาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน มิถุนายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน พฤษภาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน เมษายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน มีนาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน มกราคม 2564

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามชนิดข้าว

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน ธันวาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน พฤศจิกายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน ตุลาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน กันยายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน สิงหาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน กรกฏาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน มิถุนายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน พฤษภาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน เมษายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน มีนาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน มกราคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน ธันวาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน พฤศจิกายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน ตุลาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน กันยายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน สิงหาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน กรกฏาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน มิถุนายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน พฤษภาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน เมษายน 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน มีนาคม 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือน มกราคม 2564

bottom of page