หน้าแรก  > สถิติ >สถิติการส่งข้าวไปต่างประเทศ ปี พ.ศ.2564

รายงานข้าวที่ส่งออก
ไปต่างประเทศประจำวัน

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามชนิดข้าว

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนเมษายน 2564

images.png

เดือนตุลาคม 2564

images.png

เดือนกันยายน 2564

images.png

เดือนสิงหาคม 2564

images.png

เดือนกรกฎาคม 2564

images.png

เดือนมิถุนายน 2564

images.png

เดือนพฤษภาคม 2564

images.png
images.png

เดือนมีนาคม 2564

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

images.png

เดือนมกราคม 2564

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนเมษายน 2564

images.png

เดือนตุลาคม 2564

images.png

เดือนกันยายน 2564

images.png

เดือนสิงหาคม 2564

images.png

เดือนกรกฎาคม 2564

images.png

เดือนมิถุนายน 2564

images.png

เดือนพฤษภาคม 2564

images.png
images.png

เดือนมีนาคม 2564

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

images.png

เดือนมกราคม 2564

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนเมษายน 2564

images.png

เดือนตุลาคม 2564

images.png

เดือนกันยายน 2564

images.png

เดือนสิงหาคม 2564

images.png

เดือนกรกฎาคม 2564

images.png

เดือนมิถุนายน 2564

images.png

เดือนพฤษภาคม 2564

images.png
images.png

เดือนมีนาคม 2564

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

images.png

เดือนมกราคม 2564