top of page

         หน้าแรก  > สถิติ > สถิติการส่งข้าวไปต่างประเทศ ปี พ.ศ.2561

สถิติส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ปี พ.ศ.2561

รายงานข้าวที่ส่งออก
ไปต่างประเทศประจำวัน

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

images.png

เดือนธันวาคม 2561

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2561

images.png

เดือนตุลาคม 2561

images.png

เดือนกันยายน 2561

images.png

เดือนสิงหาคม 2561

images.png

เดือนกรกฎาคม 2561

images.png

เดือนมิถุนายน 2561

images.png

เดือนพฤษภาคม 2561

images.png

เดือนเมษายน 2561

images.png

เดือนมีนาคม 2561

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

images.png

เดือนมกราคม 2561

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

images.png

เดือนธันวาคม 2561

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2561

images.png

เดือนตุลาคม 2561

images.png

เดือนกันยายน 2561

images.png

เดือนสิงหาคม 2561

images.png

เดือนกรกฎาคม 2561

images.png

เดือนมิถุนายน 2561

images.png

เดือนพฤษภาคม 2561

images.png

เดือนเมษายน 2561

images.png

เดือนมีนาคม 2561

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

images.png

เดือนมกราคม 2561

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามชนิดข้าว

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

images.png

เดือนธันวาคม 2561

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2561

images.png

เดือนตุลาคม 2561

images.png

เดือนกันยายน 2561

images.png

เดือนสิงหาคม 2561

images.png

เดือนกรกฎาคม 2561

images.png

เดือนมิถุนายน 2561

images.png

เดือนพฤษภาคม 2561

images.png

เดือนเมษายน 2561

images.png

เดือนมีนาคม 2561

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

images.png

เดือนมกราคม 2561

bottom of page