top of page

         หน้าแรก  > สถิติ > สถิติการส่งข้าวไปต่างประเทศ ปี พ.ศ.2560

สถิติส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ปี พ.ศ.2560

รายงานข้าวที่ส่งออก
ไปต่างประเทศประจำวัน

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

images.png

เดือนธันวาคม 2560

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2560

images.png

เดือนตุลาคม 2560

images.png

เดือนกันยายน 2560

images.png

เดือนสิงหาคม 2560

images.png

เดือนกรกฎาคม 2560

images.png

เดือนมิถุนายน 2560

images.png

เดือนพฤษภาคม 2560

images.png

เดือนเมษายน 2560

images.png

เดือนมีนาคม 2560

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

images.png

เดือนมกราคม 2560

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

images.png

เดือนธันวาคม 2560

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2560

images.png

เดือนตุลาคม 2560

images.png

เดือนกันยายน 2560

images.png

เดือนสิงหาคม 2560

images.png

เดือนกรกฎาคม 2560

images.png

เดือนมิถุนายน 2560

images.png

เดือนพฤษภาคม 2560

images.png

เดือนเมษายน 2560

images.png

เดือนมีนาคม 2560

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

images.png

เดือนมกราคม 2560

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามชนิดข้าว

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

images.png

เดือนธันวาคม 2560

images.png

เดือนพฤศจิกายน 2560

images.png

เดือนตุลาคม 2560

images.png

เดือนกันยายน 2560

images.png

เดือนสิงหาคม 2560

images.png

เดือนกรกฎาคม 2560

images.png

เดือนมิถุนายน 2560

images.png

เดือนพฤษภาคม 2560

images.png

เดือนเมษายน 2560

images.png

เดือนมีนาคม 2560

images.png

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

images.png

เดือนมกราคม 2560

bottom of page