top of page

         หน้าแรก  > สถิติ >สถิติการส่งข้าวไปต่างประเทศ ปี พ.ศ.2565

รายงานข้าวที่ส่งออก
ไปต่างประเทศประจำวัน

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามประเทศปลายทาง

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

สถิติข้าวส่งออกรายเดือน

แยกตามชนิดข้าว

(เฉพาะที่ผ่านการตรวจของ

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนกันยายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนเมษายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนมกราคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนกันยายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนเมษายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนมกราคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนกันยายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนเมษายน พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

Page_layout_files_Portable_Document_Format_File-128.png

เดือนมกราคม พ.ศ.2565

bottom of page