top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > เข้าเยี่ยมคาราวะท่านสมาน โอภาสวงศ์และท่านชูเกียรติ โอภาสวงศ์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจข้าวและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

เข้าเยี่ยมท่าน ดร.สมาน โอภาสวงศ์และท่านชูเกียรติ โอภาสวงศ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

bottom of page