top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > กิจกรรมร่วมทำบุญเลี้ยงพระ บำเพ็ญกุศล

เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวและเจ้าหน้าที่

ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ บำเพ็ญกุศล

ที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560

bottom of page