หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

ร่วมตรวจสอบบปัญหาคุณภาพข้าวที่ส่งมอบให้ COFCO

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่  สิงหาคม 2560

OPENING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 4.30 pm