top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการตรวจข้าว

ร่วมตรวจสอบบปัญหาคุณภาพข้าวที่ส่งมอบให้ COFCO

ณ ห้องประชุมสำนักงาคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่  สิงหาคม 2560

bottom of page