top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > กรมการค้าภายในจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ

กรมการค้าภายในจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวเป็นวิทยากร

ณ ห้องคลีโอพัตรา โรงแรม LUXOR อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560

bottom of page