top of page

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย (Bulog)

กรรมการและเลขานุการ นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ออกตรวจการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย (Bulog) GTG

ณ โกดัง สยามไรซ์ เทรดดิ้ง  พระประแดง  สมุทรปราการ

27.jpg
30.jpg
15.jpg
4.jpg
16.jpg
9.jpg
28.jpg
11.jpg
21.jpg
bottom of page