top of page

วิธีทดสอบหาปริมาณข้าวพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยปนการหาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง

1. เครื่องมือ

               1. เครื่องชั่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.0001 กรัม

               2. ขวดแก้วปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

               3. จานพลาสติกใสพร้อมฝาปิด (petri dish) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5 เซนติเมตร

               4. บีกเกอร์แก้ว (beaker) ขนาด 1- 2 ลิตร

 

 

2. สารเคมี

               2.1 โปตัสเซียมไฮดอกไซด์ (KOH) 87%

 

3.การเตรียมสารละลายโปตัสเซียมไฮดอกไซด์ เข้มข้น 1.7%

               3.1 เตรียม Working solution โดยตรง ชั่งโปตัสเซียมไฮดอกไซด์ 19.54 กรัม ละลายในน้ำกลั่นมี่ผ่านการต้มให้เดือดแล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็นเติมน้ำกลั่นเพื่อปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตร

 

4.วิธีวิเคราะห์

               4.1 สุ่มเมล็ดข้าวขาวมา 100 เมล็ด แบ่งใส่ในจานพลาสติกใส จำนวน 4 จาน ๆ ละ 25 เมล็ด แล้ววางบนพื้นราบสีดำ

               4.2 เติมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ลงในจากพลาสติก 4.1 ประมาณจานละ 100 มิลลิลิตร ให้เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจมอยู่ในสารละลายและให้แต่ละเมล็ดอยู่ห่างกันพอสมควร แล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้อยู่กับที่ที่อุณหภูมิห้อง 30

P1020025.JPG
P1020002.JPG
P1020004.JPG
bottom of page