หน้าแรก  >  สถิติการส่งข้าวออกไปนอกราชณาจักรโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว

*หมายเหตุ* สถิติปริมาณข้าวส่งออกไปต่างประเทศนี้ เป็นปริมาณที่ผ่านการตรวจสอบของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น (ซึ่งไม่รวมปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว 100% ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นสินค้ามาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 สถิติการส่งออกสินค้าข้าวขาวข้างต้นจึงไม่ได้รวมอยู่ในสถิตินี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รัฐบาลได้ยกเลิกสินค้าข้าวขาวข้างต้นออกจากการเป็นสินค้ามาตรฐาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงได้กลับมาตรวจข้าวขาวอีกครั้ง)

สำหรับสถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิและสินค้าข้าวขาว 5% ชนิดข้างต้นในขณะที่ได้กำหนดให้เป็นสินค้ามาตรฐาน ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

ข้อมูลการส่งออกข้าวไทย

แยกตามประเทศ 2018

การส่งออกข้าวแยกตามชนิดข้าว ปี 2560

*  เฉพาะข้าวที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อ  02-2333416 กด 0 หรือ 1

OPENING HOURS

Mon - Fri: 8.30 am - 4.30 pm