top of page

         หน้าแรก  >  ข่าวสารและกิจกรรม > แนวปฏิบัติในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออกข้าวพันธุ์ กข.43

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

เพื่อการส่งออกข้าวพันธุ์ กข.43

เพื่อให้การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองของสำนักงานฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงวางแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

        1. ในด้านเอกสาร

             1.1)  ตรวจสอบรายชื่อการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ข้าว กข. 43 (นาปี 2561) ของกรมการข้าว

            1.2) ตรวจสอบหลักฐานการซื้อขายข้าว กข.43 จากผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ข้าว กข. 43 (นาปี 2561)

            1.3) ตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองพันธุ์แท้จากกรมการข้าว(เครื่องหมายข้าวหลามตัด)

            1.4) ให้ผู้ส่งออกทำเอกสารรับรองตนเองว่า ข้าวที่ส่งออกนั้นเป็นข้าว พันธุ์ กข.43 จริง หากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามนั้น ผู้ส่งออกยินดีรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทุกประการ

        2. ในการตรวจสอบขั้นตรวจปล่อย ข้าวขาวพันธุ์ กข.43 นั้น

            2.1) การสุ่มชั่งน้ำหนักและเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

            2.2) จะทำการตรวจสอบทางกายภาพ จะต้องเป็นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ. 2559

            2.3) ทำการย้อมสี (เพื่อหาพันธ์ข้าวอื่นปน) ผลปรากฎว่า มีข้าวที่มีเมล็ดสีเข้ม จำนวน 5 เมล็ด

            2.4) หุงข้าวเพื่อดมกลิ่น (COOKING TEST) ข้าวพันธุ์กข.43 จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ และเป็นข้าวนุ่ม

            2.5) นำตัวอย่างส่วนวิเคราะห์เพื่อหาค่าอะมิโลส ข้าวพันธุ์ กข.43 เป็นข้าวนุ่มค่าอะมิโลสไม่ควรเกินร้อยละ 20 หากค่าอะมิโลสเกินกว่าร้อยละ 20 ถือว่าไม่ใช่ข้าวนุ่มตามลักษณะประจำพันธุ์ ก็จะไม่ออกใบรับรองให้

bottom of page